شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

درباره ما

درباره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

عضو هیئت مدیره

جمشید صاحبی

مدیرعامل شرکت نیروگاه کازرون

معاون و قائم مقام اسبق نیروگاه منتظرقایم

عضو موظف هیات مدیره ومعاون برنامه ریزی و تحقیقات

کیومرث زمانی

مدیرمشترکین برق منطقه ای خوزستان

نایب رییس هیات مدیره مسکن کارمندان برق منطقه ای خوزستان

معاون برنامه ریزی برق منطقه ای خوزستان

سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور

عضو هیئت مدیره

مسعود صادقیان

دکتری (PHD)

معاون مالی و اقتصادی سابق نیروگاه شهید منتظر قائم

بالا