شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

نیروگاه شهید منتظرقائم، واحد نمونه فضای سبز شهرستان فردیس

تاریخ درج خبر: 8 بهمن ماه سال 1399

روابط عمومی نیروگاه منتظرقائم گزارش داد: نیروگاه منتظرقائم در استان البرز به عنوان واحد نمونه فضای سبز شهرستان فردیس برگزیده شد.

بنا بر این گزارش، کمیسیون ماده 7 شهرداری براساس بازدیدها و بررسی ها به عمل آمده که بیانگر عملکرد مطلوب مجموعه نیروگاهی منتظر قائم در امور بهزراعی فضای سبز است، از این مجموعه به دلیل احداث و نگهداری فضای سبز مطلوب، تقدیر به عمل آورد.

طی بازدیدهای به عمل آمده از فضای سبز 13 هکتاری مجموعه شامل درخت، چمن و گل، توسط رئیس شورای اسلامی شهرستان فردیس در چند مرحله و بررسی های فنی به عمل آمده از سوی کارشناس ارشد فضای سبز شهرداری فردیس و همچنین همکاری و همراهی های مستمر مجموعه نیروگاهی منتظرقائم با شهرداری شهرستان در بخش ایجاد و مراقبت از فضای سبز در شهرستان فردیس و اقداماتی از این قبیل، معین شد که این نیروگاه به چه میزان به مسئولیت اجتماعی خویش در بخش احداث، حفظ و نگهداری محیط زیست شهرستان فردیس، همت می گمارد.

بالا