شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت

تاریخ درج خبر: 17 بهمن ماه سال 1399

پیرو آگهی منتشره در صفحه 6 روزنامه دنیای اقتصادی مورخ 16بهمن به شماره 5102، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی عام) به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 10:00 مورخ 1399/11/28 در محل قانونی شرکت با دستور جلسه تصمیم گیری برای افزایش سرمایه شرکت حضور یابند.

بالا