شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تاریخ درج خبر: 29 تیر ماه سال 1400

نظر به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی عام) که مقرر است رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 29/04/1400 به صورت غیرحضوری و مجازی از طریق آدرس الکترونیک (لینک) http://videoconference.kharazmi.ir/kharazmicaac، برگزار گردد، بدین-وسیله ازجنابعالی یا نماینده تام¬الاختیار آن سهامدار محترم دعوت به¬عمل می¬آید تا در جلسه مزبور حضور به¬هم رسانند:

دستور جلسه :

1- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

2- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

3- بررسی و تصمیم¬گیری در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

4- تصمیم گیری در خصوص تخصیص و تقسیم سود

5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق¬الزحمه آنان برای سال مالی بعد

6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

7- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

8- تعیین پاداش اعضاء هیأت¬مدیره

9- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

بالا