شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشوئی

تاریخ درج خبر: 31 خرداد ماه سال 1401

این شرکت در راستای آموزش پرسنل ذی ربط خود و شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در روز پنجشنبه مورخ 4تیرماه1401 خواهد نمود.

مدرس دوره مزبور آقای دکتر وحید منتی دارای دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و نویسنده ده ها کتاب در زمینه حسابداری، حسابرسی و... از جمله کتاب های 20 پرسشی که هیات مدیره باید در مورد حسابرسی داخلی بپرسد، تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری، کمیته های حسابرسی نوپا، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی و... می باشد.

بالا