شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

کاهش ۳.۹۶ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق

تاریخ درج خبر: 21 ارديبهشت ماه سال 1399

به گزارش برق نیوز، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال ١٣٩٨ را منتشر کرد.شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال ١٣٩٨ برابر با ١٢١,٢٥ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩٦ درصد کاهش داشته است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال ١٣٩٨ برابر با ١٢١,٢٥ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩٦ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩٧، رقم ١٢٦.٢٤ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ٤.٧٤ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در ١٣٩٨ برابر با ١١٨,١٣ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٦.٠٨ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ برابر با ١٢٥.٧٨ بوده که نسبت به سال قبل ٦.٨٥ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال ١٣٩٨ برابر ١١٧,٤١ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٤.٢ درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ برابر با ١٢٢.٥٩ بوده که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال ١٣٩٨ برابر ١٣٣,٥٥ می‌باشد که نسبت به سال قبل ١.٥٦ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ برابر ١٣٥.٦٦ بوده که نسبت به سال قبل ٦٩.٤ درصد افزایش یافته بود.

بالا