شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

تهاتر مطالبات و بدهی دو شرکت خصوصی با مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ درج خبر: 24 شهريور ماه سال 1399

به گزارش برق نیوز، با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های مدیریت انرژی امید تابان هور و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شد.

هیئت وزیران در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات شرکت‌های مدیریت انرژی امید تابان هور و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول پیوست موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

هم‌چنین، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ارقام مندرج در این مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

افزون بر این، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به شرکت دولتی فوق منتقل شده با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه قابل تسویه است.

در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی با اجرای این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

بالا